Baza Danych Odpadowych (BDO) kompleksowa pomoc od A do Z

Co to jest BDO?

Rejestr BDO to rejestr podmiotów wprowadzających na rynek polski produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr BDO jest integralną częścią bazy danych o opakowaniach, produktach i gospodarce odpadami, tzn. został on stworzony w celu gromadzenia informacji o odpadach. Zapewnia elektroniczne wypełnianie obowiązków rejestracyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Wykaz osób, które muszą się zarejestrować w BDO jest długi, a papierologia z tym związana bardzo uciążliwa dla osób, które nie miały wcześniej z tym do czynienia. Dlatego też, doradzamy aby zastanowić się nad zleceniem (tzw. outsourcing) wszystkich rzeczy związanych z rejestrem BDO do firmy specjalizującej się w tym temacie. Dzięki temu, my jako przedsiębiorcy, będziemy mogli skupić się tylko na prowadzeniu firmy.

Kto musi zarejestrować się w BDO?

Rejestr BDO kogo dotyczy?

Do wpisu do rejestru BDO zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy:

 • wytwarzanie odpadów i prowadzenie ewidencji odpadów,
 • wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterie lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny,
 • importować lub produkować opakowania i/lub towary w opakowaniach, kupować je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm w UE).

Ponadto rejestr obowiązuje również sklepy i hurtownie, które dostarczają swoim klientom torby foliowe podlegające opłacie recyklingowej. W tym przypadku należy złożyć roczne oświadczenie dotyczące lekkich worków (od 15 do 49 mikronów) oraz innych worków (powyżej 50 mikronów), które zostały zakupione i przekazane. Rejestr nie obejmuje bardzo lekkich torebek o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów, które są oferowane jako opakowanie dla żywności sprzedawanej luzem i są wydawane ze względów higienicznych.

Kto powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Wniosek musi być złożony przez podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach do dnia 14 grudnia 2012 r. Zgodnie z powyższym artykułem, o tym, czy spółka powinna złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO, decyduje obszar, na którym działa, a zarazem zakres tej działalności.

Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorcy rejestrowani są do BDO na własny wniosek lub z urzędu (jeżeli wniosek nie został złożony), nie ma zatem potrzeby, aby przedsiębiorca składał wniosek.

Kiedy należy zgłosić się do BDO?

Jeśli Twoja działalność podlega wpisowi do rejestru BDO, musisz uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. Po złożeniu prawidłowego i kompletnego wniosku o wpis do rejestru BDO, marszałek województwa ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wpis do rejestru. Wniosek składa się za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie internetowej BDO. Należy wypełnić tylko tę część, która dotyczy naszej działalności gospodarczej.

Wymagana jest opłata rejestracyjna. Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Wysokość opłaty zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Jeśli więc prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo, musisz wnieść opłatę w wysokości 100 zł.

Jeśli Państwa firma nie jest mikroprzedsiębiorstwem, kwota do zapłaty wynosi 300 zł. Opłata musi być odnawiana co roku do końca lutego każdego roku.

Rejestr BDO - Aku - Tech

Oświadczenie BDO – do kiedy?

Raport roczny musi być złożony w formie elektronicznej, poprzez konto w systemie BDO. Należy to zrobić do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Ponadto, jeżeli w trakcie roku spółka zostanie zlikwidowana, sprawozdanie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia jej zamknięcia.

Jakie są kary za brak rejestracji?

W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących rejestracji, prowadzenia rejestrów i sprawozdawczości w odniesieniu do BDO, mogą zostać nałożone sankcje. Sankcje można podzielić na dwie kategorie:

 • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt, obie wymierzane przez sądy,
 • administracyjna kara pieniężna (od 5 tys. zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do bazy danych BDO,
 • nie umieszczanie na dokumentach (sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) numeru ewidencyjnego BDO. Numer ten jest nadawany przez marszałka województwa w momencie rejestracji w bazie BDO. Dotyczy on firm, które podlegają opłacie rejestracyjnej.
BDO - Aku-Tech

Za to można zostać ukaranym aresztem lub grzywną:

 • niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • niezłożenia wniosku o zmianę wpisu,
 • niezłożenia wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych.

Oprócz ogólnej sekcji „informacje o przedsiębiorstwie”, którą muszą wypełnić wszyscy wnioskodawcy, producenci muszą również dostarczyć szczegółowe informacje na temat każdego strumienia odpadów, który ma do nich zastosowanie. Jeśli jesteś producentem ZSEE, baterii i opakowań, musisz wypełnić trzy inne sekcje formularza.

Informacje, które należy podać w każdej sekcji obejmują:

 • Dla ZSEE: Kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzanego na polski rynek oraz sposób wprowadzania EEE do obrotu w Polsce (np. sprzedaż na odległość)
 • W przypadku baterii: rodzaje (przenośne, przemysłowe lub samochodowe) i marki baterii wprowadzanych na polski rynek  
 • Dla opakowań: rodzaje opakowań (np. papier, plastik, drewno itp.), które producent wprowadza na rynek w Polsce.

Więcej o BDO można przeczytać również tutaj.

Dodaj komentarz